060 633 2512
info@xyz.co.za
Day

March 24, 2011

Amadoda

iKliniki yethu eWoodstock iqhutywa ngamadoda ilungiselelwe amadoda, kwaye yonke inkqubo yethu ayihlawulelwa - kuquka ukuhlolwa kwegcushuwa ne HIV kwamahala.

Syphillis

A sexually transmitted infection (STI) caused by bacteria (germ) Treponema pallidum.

Hepatitis

Hepatitis means “inflammation of the liver”, and viral hepatitis is caused by a group of viruses (germs) that mostly affect the human liver.

Gonorrhoea

A sexually transmitted infection (STI) caused by the bacteria (germ) Neisseria gonorrhoea